Burettslag

Ei forsikring som er spesialtilpassa burettslag eller fleirmannsbustader.

Forsikringa omfattar bl.a. styreansvar og driftslausøyre som burettslaget eig.

Premiegrunnlaget for ei bygning kan lett verte feil dersom det er mange år sidan sist bygningen vart taksert, sjølv om det kvart år har blitt lagt til summen for indeksjustering. I alle tilfelle vil vi ha opplysningar om areal slik at vi kan rekne ut premiegrunnlaget på nytt.

Ta kontakt for oss om ei god forsikring for ditt burettslag