Hvorfor forsikring?

Forsikring skal dekke de økonomiske konsekvensene av plutselige og uforutsette hendelser utenfor rederens og mannskapets kontroll. Ingen seriøs reder sender fartøyet sitt ut fra havn uten skikkelige forsikringer, både for mannskap og fartøy.

Hvilke forsikringer?

A: Fartøy fra og med 15 meters lengde

Fartøy over 15 meters lengde forsikres hovedsaklig på vilkårene i Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013.

Den nordiske sjøforsikringsplanen er en fortsettelse av Norsk Sjøforsikringsplan og er utarbeidet i samarbeid mellom rederinæringen og forsikrings­selskapene, den første utgaven ble laget allerede i 1871.

De norske, svenske og danske versjonene er en oversettelse av den engelske hovedteksten og ved motstrid går den engelske teksten foran. Planen ble sist revidert for 2016 og neste planlagte revisjon av Planen er i 2019.

Innholdet i forsikringene kan variere med fartøytype og hvilken forsikringsavtale som er inngått mellom reder og forsikrings­selskap. Nedenfor gir vi en forenklet og forkortet beskrivelse av hoved­innholdet i de vanligste forsikringene for fartøy over 15 meter. Ved eventuell uoverens­stemmelse mellom beskrivelsen og vilkårene går vilkårene foran.

Kaskoforsikring dekker skade på og totaltap av selve fartøyet med tilbehør, samt en stor del av kollisjonsansvaret. Personskade, vrakfjerning og forurensning dekkes av ansvarsforsikringen (P&I). Merk at kaskoforsikringen ikke under noen omstendighet omfatter krigsrisiko , se nedenfor. Vilkårene for fiskefartøy avviker noe fra handelsfartøy og finnes i Planens kap. 17 i fjerde del.

Kaskointeresseforsikring dekker totaltap av fartøyet og kollisjonsansvar som et tillegg til kaskoforsikringen. Forsikringssummen kan ikke overstige 25% av kaskotaksten.

Fraktinteresseforsikring dekker totaltap av fartøyet på samme måte som kaskointeresseforsikringen, men ikke kollisjonsansvar. Forsikringen er ment å fange opp tapte fremtidige fraktinntekter som følge av totaltap av fartøyet. Forsikringssummen kan ikke overstige 25% av kaskotaksten. Forsikringen tegnes ikke for fiskefartøy.

Ansvarsforsikring (P&I) dekker det rettslige erstatningsansvar en reder kan komme i som direkte følge av driften av fartøyet. Som eksempel på slikt ansvar kan nevnes personskade, vrakfjerning og forurensning. I tillegg kan forsikringen dekke en del av de tariffbestemte ytelsene til mannskapet. For større fiskefartøy og handelsfartøy tegnes denne vanligvis i ett av spesialselskapene for Protection and Indemnity (P&I), SKULD eller GARD.

Tidstapsforsikring (Loss of Hire) dekker inntektstap som følge av en erstatningsmessig skade under kaskoforsikringen. Normalt dekkes ikke de første 14 dagene med inntektstap.

Krigsforsikring dekker skader som følge av krigsrisiko, slik som militærøvelser, gamle miner, sabotasje, terrorisme, sjørøveri etc. For fartøy større enn 15 meter dekkes forsikringen i Den norske Krigsforsikring for Skib - et gjensidig selskap som kun driver med krigsforsikring.

Pakkeforsikringen (Mannskapsforsikring) dekker den obligatoriske og lovpålagte yrkesskadeforsikringen og reders forsikringsplikt etter Fiskerioverenskomsten eller tariffavtalene mellom Fiskebåtredernes Forbund og Sjømannsforbundet. Der finnes tilsvarende forsikringer for mannskap på fraktefartøy og handelsfartøy, men disse formidles gjennom de respektive rederiorganisasjonene.

Fangst og utstyrsforsikring dekker skade på fangst, fiskeredskaper og utstyr om bord i fiskefartøy.

Panthaverinteresseforsikring dekker en panthavers tap som følge av at fartøyets forsikringer ikke utbetaler erstatning på grunn av reders handlinger, brudd på sikkerhetsforskrifter eller manglende sjødyktighet.

B: Fartøy under 15 meters lengde

Fartøy under på under 15 meters lengde forsikres på vilkår som er tilpasset Forsikringsavtaleloven av 1989.

I vilkårene er der en rekke begrensninger og presiseringer i forhold til den forenklede beskrivelsen nedenfor.

Kaskoforsikring dekker skade på og totaltap av selve båten med fastmontert tilbehør samt kollisjonsansvaret.

Ansvarsforsikring dekker det rettslige erstatningsansvaret båteieren kan komme i som følge av driften av båten.

Fangstforsikring dekker skade på fangsten.

Pakkeforsikringen (Mannskapsforsikring) dekker den lovpålagte yrkesskadeforsikringen og de tariffbestemte ytelsene etter fiskerioverenskomsten.


Mer informasjon?

Se vår side med lenker til forskjellige forsikrings- og sjørettssider på Internett. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Hvor skal forsikringen tegnes?

Forskjellen mellom gjensidige selskap som Møretrygd og øvrige forsikringsselskap, er at vi er eiet av den som er forsikret hos oss. Det sitter aktive fiskere og redere i styret, noe som gir kunnskap og nærhet.

Vi har har vært i forsikring siden 1866!
Fyll ut tilbudsskjemaet eller send ein e-post for meir informasjon.