Skjema bustadhus/fritidsbustad

Etter fullmakt frå Møretrygd er det i dag inngått avtale om forsikring på:


Gjeld heile bygningen inkl. grunnmur (alle seksjonar).

For denne forsikringa gjeld vilkår for Byggeforsikring BYG2-2, Generelle vilkår og særvilkår 101.

i byggeperioden og ut avtaleperioden
Forsikringstida kan settast lengre, men ikkje mindre enn 12 månader.
Dette dokumentet gjeld bestilling av forsikring for prosjekt nemnt ovanfor og er underteikna av tiltakshavar/kjøpar i tillegg til forhandlar/byggleverandør. Sjølve polisedokumentet vert produsert og utsendt av Møretrygd.


Når panthavar er fylt ut vil det verte sendt panteattest til banken. Andre opplysningar kan sendast til Møretrygd på epostadresse: firmapost@moretrygd.noPersonverngaranti

Møretrygd behandler personopplysninger med respekt og forsiktighet. Vi garanterer at vi ikke distribuerer opplysninger om personalia til andre aktører hvor dette ikke er et ledd i oppfyllelsen av våre forpliktelser som forsikringsselskap eller ved avtalt formidling av forsikring til andre.