16.02.2016

Clause 3-22 Sikkerhetsforskrift - ISM prosedyrer

Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013 versjon 2016 - endringer

Der er ganske mange redaksjonelle endringer i 2016 versjonen av Nordisk Sjøforsikringsplan sammenlignet med 2013, men ingen med vesentlig betydning for selve forsikringsdekningen til fartøyet.

Vi gjør likevel oppmerksom på at Clause 3-22 sikkerhetsforskriften er endret. Denne pålegger den forsikrede å sikre at sikkerhetsstyringssystemet (ISM) omfatter instrukser og prosedyrer for bruk og kontroll av smøreolje, kjølevann og kjelematevann.

Bestemmelsen erstatter den tidligere eksklusjonen i § 12-5 (f) for ansvar for tap som følge av at smøreolje, kjølevann eller fødevann er blitt forurenset.

Kommentar;

Tilnærmingen til sikkerhet som ligger til grunn for ISM-koden, vektlegger ledelsen i å etablere prosedyrer og instrukser for sikker drift av fartøyet. Det erkjenner også at omfanget og innholdet av slike rutiner og instruksjoner må være i forhold til driften av fartøyet. Men ifølge ISM 1.4 er det visse funksjonelle krav som må løses.

Plikten etter sikkerhetsforskriften Cl.3-22, pkt. 3 er «å sikre» at systemet omfatter de nevnte instrukser og prosedyrer. Hvis revisjoner fra myndighetene aksepterer disse instruksjonene som en del av sikkerhetsstyringssystemet, har sikrede oppfylt sine plikter etter den nye pkt. 3. Begrepet sikkerhetsforskrift er det samme som i henhold til Cl. 3-22, pkt. 1. Dette betyr at de enkelte instrukser og prosedyrer ikke vil utgjøre en sikkerhetsforskrift som sådan, men gjentatte brudd på slike instrukser og prosedyrer kan innebære et avvik/ feil på den i ledelsen som skal føre tilsyn med systemet. Hvorvidt selskapet kan påberope slike feil vil avhenge av om det var en utløsende sammenheng mellom brudd og tap eller skade, og om sikrede hadde opptrådt uaktsomt, se nærmere under kommentaren til Cl. 3-25.

Det kan hevdes at etablering av relevante instrukser og prosedyrer for de saker som er nevnt i Cl. 3-22, pkt. 3 uansett er en naturlig del av enhver funksjonell sikkerhetsstyringssystem. Imidlertid er ISM-koden, som nevnt ovenfor, bevisst utformet for å gi redere fleksibilitet til å utvikle og skreddersy et sikkerhetssystem til deres spesifikke operasjon. Erfaring har vist at tap knyttet til smøreolje, kjølevannet og kjelematevann svært ofte kommer av mangel på «god praksis» på operativt drifts nivå. Disse forholdene er viktige for å forebygge ikke bare kostbare skader på maskiner, men også for å miste tap av fremdrift og farene som uunngåelig følger av det.

Den nye bestemmelsen i pkt. 3 understreker det ubestridte faktum at å sikre god praksis på operativt nivå for kontroll av dette, er rederiets sikkerhetsstyringssystemet det viktigste verktøyet ledelsen har for å oppnå dette. Det følger av dette at personen med det overordnede ansvaret for selskapets SMS vil bli ansett som en del av at selskapets ledelse på vegne av sikrede uavhengig av deres formelle tittel og plass i organisasjonshierarkiet.Flere nyheter