13.12.2016

Rundskrivet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy over 15 meter (største lengde) bygget etter 1. januar 2010 som oppbevarer, eller der hensikten er å oppbevare, fangst i lasterom som er RSW-lastetanker.

Fortolkningen av regelverket er basert på at direktoratet ikke anser innhold, eller deler av innhold, i RSW-lastetanker som vannballast, dersom hensikten er å oppbevare fangst.

Det stilles ikke krav til en minimum andel fisk for å si at alt innholdet er last på grunn av måten disse fartøyene driftes på, hvor sjøvann alltid inngår som last, og der andelen av sjøvann vil

RSV - Stabilitet på fiskefartøy med RSW-lastetanker.docx

2

variere. Lastens egenvekt vil være tilnærmet den samme og vil ikke ha signifikant betydning for fartøyets nedlasting og stabilitet. Sjøvann er alltid tilgjengelig, og er ikke avhengig av tilgang på fangst.

Sjøvann i RSW-lastetanker skiller seg vesentlig fra vannballast, både ved at det har et annet formål og ved at det inngår som en innsatsfaktor som har betydning for sluttproduktet (fangsten). Det brukes store mengder energi for å behandle/prosessere vannet ved kjøling, og det skapes dermed en merverdi. Dette betraktes som en innsatsfaktor på lik linje med is, emballasje, salt m.v. Sjøvann i RSW-lastetanker betraktes derfor som last.

Stabilitetsberegninger

Fartøyets stabilitet skal dokumenteres med lastetilstander som dekker hele fartøyets driftssyklus, som inkluderer retur til land uten å ha fått fangst og en tur som ender med full fangst. I forskriften § 3-7 første ledd er det beskrevet et sett regelkondisjoner som minst skal utarbeides.

Der begrepet fangst er brukt i forbindelse med krav til stabilitetsberegninger omfatter dette ikke sjøvann i RSW-lastetank(er) som tas om bord med den hensikt å oppbevare fangst i. Når det er snakk om tomme lasterom menes lasterom uten fangst. Dette utelukker ikke at det kan være sjøvann i RSW-lastetank(er) som tas om bord med den hensikt å oppbevare fangst i.

I stabilitetsberegningene for fartøy som har RSW-lastetanker kan det dermed i alle regelkondisjonene tas hensyn til innhold i RSW-lastetank(er).Flere nyheter